RODO

1. Niniejszym pragniemy poinformować iż  przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

2. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Pana/Pani danych:

 • Współadministrator Pierwszy: Artyści Uśmiechu Sp z o.o.  ul. Chorzowska 216 /F 40-101 Katowice.
 • Współadministrator Drugi: Artyści Uśmiechu Piotr Puchała ul. Chorzowska 216 /F 40-101 Katowice.

3. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w szczególności:

 • Współadministrator Pierwszy jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązków informacyjnych, wykonania Pana/Pani praw, za wdrożenie  polityki ochrony danych osobowych,  bezpieczeństwo Pana /Pani danych osobowych

4. Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować  w sprawach ochrony swoich danych osobowych email : artyści(at)usmiechu.pl

5. Panu / Pani przysługują prawa :

 • Uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy  Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości.
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości.
 • Do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne.
 • Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych.
 • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO.
 • W  przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta , możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach  dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to  istotnie utrudnić realizację  tego celu.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych - o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.
 • Udostępnienia dokumentacji medycznej  na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Pan/ Pani uważa , że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana/Panią  dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez  wpisanie do dokumentacji daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz dokumencie, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

7. W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona również przez przedstawiciela ustawowego w drodze oświadczenia i okazania dowodu tożsamości przedstawiciela ustawowego. Możemy utrwalić informację o dacie dokonania weryfikacji oraz dokumencie przedstawiciela ustawowego, na podstawie którego została ona dokonana.

8. W celu wykonania Pana/ Pani praw proszę o skierowanie żądani pod adres e-mail lub kontaktu na nasz adres. Proszę pamiętać że przed realizacją Pana/Pani żądania  będziemy musieli upewnić się czy żądanie na pewno pochodzi od Pana/ Pani czyli będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować  pytając o dane  które wyłącznie Pan/Pani zna. Jeżeli weryfikacja Pana/Pani tożsamości nie  zostanie pomyślnie przeprowadzona będziemy prosić Pana/Panią o osobiste odwiedzenie naszej jednostki w celu potwierdzenia żądania i prawidłowej identyfikacji, dopiero wówczas Pana/Pani żądanie będzie podlegało realizacji.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z §1 i §2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), oraz  z art.25  i 24 ustawy z dnia 6 listo- pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

10. Jeżeli Pan/Pani nie podadzą danych osobowych nie będziemy mogli udzielić Panu/Pani świadczeń leczniczych.

11. Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna.

 

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L 119 s.1).

Polityka wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

Zobacz gdzie jesteśmy

Chorzowska 216, Katowice
Budynek ACTIV 4 WIEŻE
naprzeciwko Parku Śląskiego

+48 32 702 82 82
+48 888 331 661
artysci@usmiechu.pl

Godziny otwarcia Kliniki

pon. - piąt.: 08:00 - 20:00
sob.: 09:00 - 15:00

Bądź na bieżąco

       

Napisz do nas